Stikk UT! Stifond - Førstehjelp til stiene våre. Du kan søke på opptil 15 000 kroner.

Befolkningen i Møre og Romsdal og Heim Kommune i Trøndelag har gjennom Stikk UT! vist at de er blant de mest ivrige turgåerne i landet. Vår vakre og lett tilgjengelige natur er for mange førstevalg når en skal velge seg en fritidsaktivitet. Men terreng og klima gir også utfordringer, mer nedbør og økt ferdsel gir slitasje på mange av stiene. Gjørmete stier, våte myrer og vann som tar nye veier og skyller vekk grus har noen steder ført til stygge sår i naturen og enkelte partier har veldig stor slitasje. Det er derfor med stor glede vi har fått opprettet et eget fond hvor det skal være lett å søke og få midler til raske førstehjelpstiltak på stier med stor slitasje.

Viktig samarbeid

Stifondet skal brukes på "førstehjelp" til stier med stor slitasje. Sparebanken Møre har tildelt Stikk UT! kr 500 000,- som skal brukes på utbedring og vedlikehold av de mest slitte stiene som har vært, er, eller er tenkt brukt som Stikk UT!-turmål. Stikk UT! Stifondet er et samarbeid mellom Sparebanken Møre og de to friluftsrådene i Møre og Romsdal.

Vilkår

Stikk UT! Stifondet har i 2023 ei ramme på kr 500 000,- Denne vil i utgangspunktet blir fordelt likt på de to friluftsrådene.

Tiltak som raskt kan komme i gang og gjennomføres vil bli prioritert. Vi ønsker bærekraftige løsninger som gir minst mulig inngripelse i naturen. Erfaringsutveksling og dokumentasjon på arbeidet som blir gjort er viktig og her kan Friluftsrådene gjerne brukes som konsulenter.

Søknadene prioriteres etter graden av slitasje og bruken av stien (antall besøkende på stien). I tillegg tar vi hensyn til geografisk spredning.

Grunneier og kommune (eks Stikk UT!-kontakten) må være kontaktet og informert om søknaden. Søker må avklare med kommunen om tiltaket er så stort at det krever behandling etter plan- og bygningsloven.

Eksempler på enkle tiltak

Hvem kan søke?

Lag, foreninger, stiftelser, grunneiere, frivillige tilknyttet Stikk UT!-gruppa og Stikk UT!-kontakten i kommunen kan søke. Søker må ha vært i kontakt med den som har ansvar for Stikk UT!-turmålet og/eller Stikk UT!-kontakten i kommunen.

Hva kan det søkes midler til?

  • Små tiltak som raskt kan utbedre og vedlikeholde slitasjeskader på stier som er, -eller er tenkt brukt som Stikk UT!-turmål.
  • Tiltak som viser miljøhensyn vil bli prioritert (eks bruker ressurser på stedet).
  • Det kan søkes om midler opp til kr 15 000,-

Midlene kan gå til:

-Enkel klopping, grusing og steinsetting
-Rydding av skog og kratt og enkel grøfting
-Omlegging av sti for å unngå våte partier (eks ved å skilte og rydde skog til ny trase)
-Bruk/leie av utstyr
-Utgifter i forbindelse med dugnader (eks bevertning)

Hvordan søke?

Via søknadsskjema på stikkut.no.

Skjema kan sendes inn fortløpende gjennom året, med oppstart 1. mars 2023.

Søknaden må inneholde:

-Bilde av stedet som skal utbedres
-Beskrivelse av tiltaket (Bærekraftige løsninger vil bli prioritert)

-Vise til hvor stedet som skal utbedres er (eks skjermbilde av kartposisjon)

-Dokumentasjon på at tiltaket er avklart med grunneier og kommunen (bruk gjerne Stikk UT! -kontakten i kommunen som kontaktledd)

-Oversikt som viser utgiftene til tiltakene det søkes midler til

-Plan for når/hvordan tiltaket skal gjennomføres (framdriftsplan)

Vilkår for utbetaling

Når søker oppfyller de krav som er satt til søknad utbetales omsøkt sum i forhold til stifondets budsjett.

Det forutsettes at tiltaket er gjennomført for å beholde midlene, hvis tiltaket ikke gjennomføres kan tildelt sum kreves tilbake til stifondet. Søker må levere en enkel rapport om hva som er gjort. Rapporten må inneholde bilde av ferdig resultat. (Bilder må være godkjent til videre bruk, friluftsrådene kan bruke de som gode eksempler til andre.)

Synliggjøring
De som mottar midler fra Stikk UT!-stifondet må synliggjøre at de har mottatt midler i informasjonsdokumenter, årsrapport og lignende der det foreligger.

Ressurser

Merkehåndboka

Tursti-avtale (grunneieravtaler)
Sti-skolen (Miljødirektoratet)

Film: Merking og tilrettelegging av stier (Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal)Informasjon om søker

Informasjon om deg som søker

Kontaktperson i kommunen

Legg inn informasjon dersom du har vært i kontakt med en ansatt i kommunen, Stikk UT!-kontakt eller ansvarlig for friluftsliv. Hvis ikke anbefaler vi deg å gjøre dette før du søker.

Grunneier

Forbedring av stier må alltid avklares med grunneier. Om dette ikke er gjort anbefaler vi at dette gjøres. Om du ikke vet hvem grunneier er kan du likevel sende inn dette skjemaet, så kan vi bistå.

Har du vært i kontakt med grunneier? *

Gjør rede for hva som er avklart med grunneier

Søknadssum. (fra 1.000 - 15.000 kr.)

Prosjektbeskrivelse

Gjør rede for beregnede kostnader

Kommunenavn, dalføre, fjellområde, stedsnavn etc. Det finnes mange steder med lignende navn i fylket vårt. Beskriv stedet så nøyaktig som mulig, og lim inn lenke til stedet i kart (f.eks. fra Google Maps). Du kan også sende inn et screenshot over stedet i kartet under last opp bilder.

Beskriv kort slitasjen og hva som er problemet, og hvilke tiltak dere tenker å sette inn.

Gjør rede for fremdrift.

Hva midlene skal gå til *

Last opp bilder (for førdokumentasjon)

Last inn ett eller flere bilder av hvordan stien ser ut nå. Bildene vil brukes til å dokumentere hva som er gjort. Dersom mennesker er med på bildet må det være avklart at bildene kan brukes.

Skjema sendt inn!

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: